Jak kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem [ po zmianach w 2016 r ]…

Mam nadzieję, że oglądnąłeś video powyżej.
W takim razie wiesz już, że można kupić ziemię rolną po zmianach, które zaszły na rynku nieruchomości rolnych w maju 2016 r.
I wcale nie trzeba być rolnikiem ani nawet Polakiem !
Oto wspomniana decyzja ( zgoda na zbycie ) Prezesa ANR oraz akt notarialny z sierpnia 2016 r. ( poniżej ).

[getall-lock id=”719″]

21

Jak to możliwe ?
Przecież ustawodawca wprowadził ograniczenia w obrocie ziemią rolną dla wszystkich, którzy nie spełniają pewnych kryteriów ( dla uproszczenia – nie są rolnikami ) !
Media ( i nie tylko ) prześcigały się w zastraszaniu i sianiu paniki spekulując, że to koniec handlu ziemią, spadku cen.
Było też sporo zwolenników ograniczania obrotu ziemią i ochrony przed cudzoziemcami ( w momencie kiedy ich również dotknęły ograniczenia ocknęli się ).
Ustawa z powodu podejrzenia o swoją niekonstytucyjność znalazła się również w Trybunale Konstytucyjnym.
W międzyczasie z powodu problemów które stwarzała ( politycy niestety nie przewidzieli skutków jej wprowadzenia ) była już zmieniana ( np. z powodu braku kredytowania gruntów rolnych przez banki ).
Żeby móc sprzedać/ kupić grunt rolny najpierw trzeba wystąpić do Prezesa ANR z wnioskiem o zgodę na zbycie/ nabycie ( wzory wniosków dla zbywcy i nabywcy )
Jak zauważysz wniosek jest bardzo szczegółowy – Państwo chce wiedzieć bardzo dużo.
Zanim jednak sprzedaż ziemię rolną ( wniosek dla zbywcy ) musisz :

 

– oświadczyć, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez
a)  rolnika indywidualnego,
b)  osobę bliską zbywcy,
c)  jednostkę samorządu terytorialnego,
d)  Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
e)  osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

W załączeniu musisz przedłożyć :
1. dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości ( np. wypis z rejestru gruntów)
2. numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona w wersji elektronicznej) lub odpis
z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości
3. aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z informacją czy dla nieruchomości wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. informację o obciążeniach nieruchomości dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej
5. oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych poświadczone przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta
6. dokumenty potwierdzające, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez osoby, o których mowa art. 2a w ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (np. potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży w izbie rolniczej, ODR, gminie, prasie, internecie, innym miejscu – podać gdzie,; inne dokumenty- podać jakie)
7. oświadczenie, że w wyniku nabycia powierzchnia posiadanych przez nabywcę użytków rolnych nie przekroczy 300 ha,
8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa- Dzielnica Śródmieście- Wydział Budżetowo- księgowy
9. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo3 pełnomocnictwa ( wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
10. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo3 dokumentu poświadczającego prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa)
11. wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna)
12. inne dokumenty

Wniosek nabywcy wgląda nieco inaczej.
Oprócz w/w informacji jako nabywca musisz przedłożyć ( wniosek dla nabywcy ) :
1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wnioskodawcy3 albo urzędowo poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego udzielenie, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. A ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął3
2. zaświadczenie wydane przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta
o posiadanym stażu pracy w rolnictwie3 lub zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników3 (w przypadku braku wykształcenia rolniczego)
3. oświadczenie nabywcy, że zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały wydane przez Urząd Miasta/Gminy (w przypadku, gdy nabywca jest już zameldowany na terenie ww. gminy)

I tu zaczynają się dla większości osób tzw. schody – szczególnie dla nabywców.
O ile we wniosku zbywcy do ANR nie ma szczególnych trudności w skompletowaniu dokumentacji o tyle nabywca musi spełnić wiele dodatkowych warunków ( patrz wniosek nabywcy ).
A wiedza jak to skutecznie zrobić jest warta ogromne pieniądze
Przeciętna osoba nieposiadająca dostępu do prawników i innych specjalistów będzie miała duże bardzo trudności w skompletowaniu dokumentów do wniosku.
Poza tym proces sprzedaży wydłużył się o 30 dni ( czas na rozpatrzenie wniosku przez ANR ).
Nie zagłębiając się w szczegóły – dla profesjonalistów wszystko jest możliwe.
W tym wypadku profesjonaliści to zespół Treeneo.
I to nie jest wypadek jednorazowy – takich transakcji spółka będzie przeprowadzała coraz więcej ( także z cudzoziemcami, ale o tym w kolejnym artykule ).
Dlaczego w takim razie ANR nie korzysta z prawa pierwokupu ?
Powodów jest kilka. To m.in. :
– ograniczone środki
– nieatrakcyjność gruntu w wykorzystaniu rolniczym ( zbyt mały areał, słabe gleby itp. )
ANR uruchomiła nawet specjalny portal informacyjny ( propagandowy ) dla osób kupujących i sprzedających grunty.

3Reasumując – pod rządami obowiązywania nowej ustawy nie-rolnicy mogą kupować ziemię. Wiąże się to jednak z wydłużoną ścieżką sprzedaży ( wniosek do ANR ) i dodatkowymi kosztami.

[/getall-lock]

 

Robert Przygoda
poczta@robertprzygoda.pl

Moją pierwszą transakcję w nieruchomości przeprowadziłem w 1999 r. a po 5 latach sprzedając ją mój kapitał pomnożył się 12-krotnie. Jestem członkiem clubu Cashflow, wykładowcą w alternatywnej szkole biznesu ASBIRO, expertem w GIC. Redagowałem dział nieruchomości w Businessmann Today, Estate.pl. Występowałem w TV, Polskim Radiu i Rzeczpospolitej. Zajmuję się inwestowaniem w nieruchomości - szczególnie w ziemię, dobro ograniczone a generujące niebywałe możliwości inwestycyjne.

12 komentarzy
 • Szymon
  Posted at 11:24h, 30 maja Odpowiedz

  Czy da się kupić w ten sposób ziemie rolną na aukcjach komorniczych?Z tego co widzę to byłoby mało czasu na uzyskanie zgody od ANR bo terminy na aukcji to często niecałe 3 tygodnie od ogłoszenia.

 • Tomek
  Posted at 05:20h, 25 marca Odpowiedz

  Witam.
  Moja macocha wychowująca mnie od małego chce mi sprzedać, darować ziemię rolną zabudowaną domem,nie jestem rolnikiem.
  Wiem,że muszę mieć zgodę na kupno Prezesa Agencji nieruchomości rolnych ponieważ nie jestem jej synem.
  Moje pytanie brzmi,jak dobrze umotywować pismo do prezesa, aby dostać takie pozwolenie.

  • Robert Przygoda
   Posted at 08:51h, 25 marca Odpowiedz

   Proszę wystąpić z wnioskiem do ANR – wnioski dostępne na ich stronie internetowej. We wniosku są wyjaśnienia jak go wypełnić i co załączyć.

 • Marcin
  Posted at 23:07h, 28 stycznia Odpowiedz

  Witam.
  Panie Robercie z doświadczenia proszę o podpowiedź w jaki sposób najlepiej umotywować chęć nabycia niedużego kawałka ziemi rolnej (niecały hektar) pisząc do Prezesa ANR.
  Czy dobrze rozumiem, że jeśli nie spełniam pewnych warunków (nie jestem rolnikiem, nie zamieszkam tam itp) to tych załączników po prostu nie składam?
  Pozdrawiam

  • Robert Przygoda
   Posted at 23:43h, 28 stycznia Odpowiedz

   Panie Marcinie należy złożyć wnioski zgodnie z instrukcjami w nich zawartymi. Poza tym na stronie ANR może Pan znaleźć dużo przydatnych informacji- proszę dokładnie przeczytać wszystkie zamieszczone tam informacje. Polecam również znalezienie osoby z tego terenu specjalizującej się w tym ( prawnik, urbanista itp ).

 • Przemek
  Posted at 01:44h, 23 stycznia Odpowiedz

  Chciałbym nabyć nieruchomość rolną od prywatnego właściciela w celach inwestycyjnych, ale nie jestem rolnikiem i nie spełniam warunków o których mówi ustawa. (czyli nie będę prowadził tam gospodarstwa ani mieszkał min. 5 lat) Czy wobec tego istnieje możliwość aby taką nieruchomość nabyć ? Co należy spełnić aby była możliwość takiej transakcji ?

  • Robert Przygoda
   Posted at 10:38h, 23 stycznia Odpowiedz

   Witam. Nie trzeba być rolnikiem żeby kupić ziemię – należy jednak złożyć wniosek do ANR. Wnioski dostępne są na stronie Agencji.

   • Przemek
    Posted at 21:51h, 23 stycznia Odpowiedz

    Tak zgadzam się że nie trzeba być rolnikiem aby kupić ziemię. Jednak po nabyciu takiej nieruchomości zmuszony jestem prowadzić tam gospodarstwo (we wnioskach o których Pan wspomina jest zapis, że można nabyć ziemię tylko w celu prowadzenia gospodarstwa rodzinnego) a przecież mój cel zakupu jest zupełnie inny. Co w takim wypadku ?

    • Robert Przygoda
     Posted at 13:11h, 24 stycznia Odpowiedz

     Panie Przemysławie skoro nie jest Pan rolnikiem to z samej zasady nie będzie Pan prowadził gospodarstwa. Proszę złożyć wniosek do ANR i czekać na odpowiedź.

 • Karol
  Posted at 11:00h, 19 grudnia Odpowiedz

  Panie Robercie, jak spełnić warunek zamieszkiwania na danej nieruchomości przez 5 lat skoro chcemy zakupić nieruchomość w celach inwestycyjnych przy założeniu że może ona czekać na rozstrzygnięcia sporów przez Trybunał lub inne np. czekać aż minie okres 10lat. Zgodnie z jednym z art nabycie poprzez oświadczenie nieprawdy jest nieważne. Oświadczenie takowe występuje bo we wniosku do prezesa ANR jest mowa o utworzeniu gospodarstwa rodzinnego i w ustawie mowa o zamieszkiwaniu w danej gminie przez min 5 lat. Przy założeniu że chcę zakupić ziemię rolną w celach inwestycyjnych nie sposób spełnić tych warunków jak np mieszkam w centralnej Polsce a kupuję ziemię na Mazurach. Jak do tego podejść aby było to sensowne i nie było nabycia które według ustawy jest nieważne?

  • Robert Przygoda
   Posted at 16:04h, 19 grudnia Odpowiedz

   Witam. Jeśli chce Pan kupić nieruchomość rolną a nie spełnia warunków to proszę uważnie przeczytać ustawę o informacje na stronie ANR. Prezes ANR może wydać zgodę osobie która nie spełnia warunków.

Post A Comment

X