Loader

Renta planistyczna do likwidacji ?

Kwestię renty planistycznej reguluje art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jest formą dany publicznej płaconej jednorazowo przez właściciela gruntu na rzecz gminy. 

Dokładną definicję renty planistycznej podaje artykuł na www.rp.pl .

I tak ” Obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany  ” Renta planistyczna to martwa instytucja wzrosła wartość objętej nim działki, a właściciel zbywa tę nieruchomość. 

Gmina może wystąpić do właściciela o zapłatę renty planistycznej w ciągu 5 kolejnych lat od daty uchwalenia planu miejscowego. Warto podkreślić, że darowizna nie jest formą zbycia, natomiast aport tak.

Wysokość renty planistycznej jest procentowo określana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i nie może być ona wyższa niż 30%. Wymiar renty w konkretnym przypadku jest później liczony od różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wejściem w życie planu, a wartością na dzień zbycia.

Obowiązek zapłaty renty planistycznej jest stwierdzany w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu odrębnego postępowania. Właściciel może także żądać ustalenia wartości renty przed zbyciem swojej nieruchomości i gmina ma obowiązek mu tę wartość ustalić.

Istotą renty planistycznej jest zrekompensowanie gminom wydatków poniesionych przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Renta ma także stanowić pewną zachętę dla gmin do wyzbywania się atrakcyjnych (np. rolnie) gruntów i przeznaczania ich pod inwestycje.

Teoretycznie możliwe jest także pobieranie renty planistycznej w przypadku wydania  ” Renta planistyczna to martwa instytucja albo artykuł na www.rp.pl , jednakże na skutek niejasno sformułowanych przepisów (np. braku określenia w ustawie organu, który miałby taką opłatę nakładać – wójt, czy rada gminy) w praktyce nie jest to stosowane. ” 

Jak się w rzeczywistości okazuje płacą ją nieliczni – jest trudno egzekwowalna (  ” Renta planistyczna to martwa instytucja ” Renta planistyczna to martwa instytucja ) . Właściciele nauczyli się omijać przepisy by jej nie płacić.

Jednym ze sposobów jest zawieranie w ciągu pięciu lat po uchwaleniu planu zagospodarowania umowy przedwstęnej z kupującym, a akt notarialny przenoszący własność dopiero po tym czasie. Kolejnym sposobem jest odwoływanie się od decyzji nakazującej zapłatę renty.

Przepisy o rencie planistycznej są więc martwe a niestety ministerstwo transportu i budownictwa ani parlament nie planują zmian. 

Podziel się :
Robert Przygoda
poczta@robertprzygoda.pl

Inwestor, coach, przedsiębiorca, bloger, dziennikarz. Jestem wykładowcą w ASBIRO, redaktorem w Businessmann Today, pisałem dla Estate.pl i Equity Magazine. Występowałem w TV, Polskim Radiu i Rzeczpospolitej. Napisałem e-booka o finansowaniu nieruchomości. Fascynuje się alternatywnymi metodami finansowania nieruchomości i ekonomią współpracy

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.