Loader

Człowiek, który pieniądze zarówno wydaje, jak i oszczędza, jest najszczęśliwszym człowiekiem, gdyż korzysta z obu przyjemności. Samuel Johnson Na wstępie wyjaśnijmy czym jest ekonomia społeczna : Ekonomia spo­łecz­na - jest sektorem go­spo­dar­ki, w którym or­ga­ni­za­cje są zo­rien­to­wa­ne na spo­łecz­ną uży­teczność a wy­pra­co­wy­wa­na przez nie nadwyżka służy re­ali­za­cji celu spo­łecz­ne­go. [J. Hausner] " Ekonomię...